Viac o akciách v roku 2009  IYA2009 Medzinárodný rok astronómie _final_report    IYPE  2007-09  


 


Súťaž fotografií k svetelnému znečisteniu s názvom je Svieťme si na cestu, nie na hviezdy, na ktorej sme spolupracovali so SZAA je vyhodnotená, oceneným blahoželáme, výsledky nájdete vo  vyhodnotení
a  zároveň ďakujeme zúčastneným  autorom.

 


 

Dr. Ryban zo Slov. kozmického klubu, ktorý bol naším hosťom na seminári pre učiteľov, poslal informáciu o schválení Dohody o spolupráci SR a ESA http://www.slovakspace.sk/text/esa.htm

 


 

27.11. prednáška dr. P. Rapavého na astronomickom seminári pre učiteľov v KHaP v Prešove.

  RNDr.


Aleš Kučera, CSc.  : Cesta do stredu Slnka 
25.11.o 16:30 hod. na Hvezdárni prednáška pre verejnosť RNDr. Aleš Kučera, CSc.  a 26.11. v Gymnáziách v Hnúšti a v Rimavskej Sobote Cesta do stredu Slnka, viac v projekt APVV .


 

Dňa 25.11. Hvezdáreň privítala vo svojich priestoroch učiteľov, študentov a lektorov na seminári pre učiteľov. (Na obr. je RNDr. Aleš Kučera, riaditeľ AsÚ SAV, ktorý mal ešte večer prednášku pre verejnosť a na druhý deň v Gymnáziu v RS a Hnúšti ). Popri zaujímavom rozprávaní,dostali všetci účastníci niekoľko plagátov ako metodický materiál, k Medzinárodnému roku astronómie, k tematike svetelného znečistenia a téme zaujímavých optických úkazov v atmosfére, tí čo mali záujem, si odniesli prezentácie na kľúči, viac v  projekt APVV .

 

24.11. sa zúčastnil P. Rapavý Konferencie prírodovedných predmetov. ktoré organizovala Gym. M. Hrebendu v Hnúšti, prednáškou o Cerne a o tmavej hmote a temnej energii.


V rámci  spolupráce SZAA na projekte s Hvezdárňou v Humennom a Gymnáziom v Snine, odprednášal 19.11. P. Rapavý v Snine 3 prednášky.


 

Pri príležitosti 50. výročia založenia Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV sa 5. - 7. novembra konala v priestoroch Astronomického ústav SAV v Starej Lesnej konferencia Pozorovateľská astronómia na hvezdárňach Slovenska. Konferencia k  bola prezentáciu pozorovateľských aktivít ale tiež projektov, RNDr. Pavol Rapavý predstavil aktivity našich projektov, podporených agentúrou APVV (2006- 2011), viac v projekt APVV.

 


 

 V rámci Týždňa vedy a techniky 2. - 6.11. si môžu návštevníci pozrieť Výstavu o svetelnom znečistení v Gymnáziu v R.Sobote a v TIC RS výstavu Svet v noci ( TWAN /The World at Night). Obe témy sú nosné v rámci Medzinárodného roka astronómie, sprievodné akcie v   projekt APVV

 


22.-24.10. Galileovské noci

(medzinárodná akcia k IYA ) plánované boli pozorovacie výjazdy do obcí (Tisovec,  Ožďany, R. Sobota ) Plagát

 Vzhľadom na nepriaznivé počasi budú dohodnuté  iné termíny

 

 


RNDr. Jozef Žižňovský bol v rámci projektu  naším hosťom v dňoch 15.-16.10. a odprednášal na Hvezdárni pre verejnosť a na Gymnáziách v Rim. Sobote  a Hnúšti témy Ženy v astronómii a Ako sa vážia hviezdy, viac v projekt APVV

 


 

Jedným z nosných programov projektu Karpatské nebo – Karpackie nebo (rozvoj produktov cestovného ruchu založených na astronómii v regióne poľsko - slovenského pohraničia) je aj zachovanie tmavej nočnej oblohy.
Na úvodnej konferencii Karpatské nebo (8.-10.10.) v Humennom odznela aj prednáška P. Rapavého Tmavé nebo, ktorá sa stretla s mimoriadne kladným ohlasom, zvlášť u kolegov z Poľska, na obr. je prof. Brancewicz. Počas konferencie sa uskutočnilo aj prvé rokovanie so zástupcami NP Poloniny, kde plánujeme vyhlásenie „parku tmavej oblohy“ a bol poskytnutý aj dlhší rozhovor pre Slovenský rozhlas. Už zrealizovanou atraktivitou sú Cesta planét, k hviezdnemu turizmu prispieva aj najväčší ďalekohľad na Slovensku s priemerom 1m na Kolonici. astrokolonica aktuality/236-1-konferencia.html astrokolonica aktuality/235-1-konferencia.html

 


 

Medzinárodný kozmický týždeň (4.-10.10.) 

Akcie ku kozmonautike u nás začali už koncom septembra, viac v 

projekt APVV


30.9. sme sa zúčastnili fyzikálneho seminára na Gymnáziu v Detve.

Prednášky o dr. P. Rapavého o Medzinárodnom roku astronómie a tmavej oblohe  zaujali, aj možnosť zapojiť sa do fotosúťaže Svieťme si na cestu, nie na hviezdy.

 

Vítaným spestrením bolo pozorovanie Slnka, s nástenkou, kde bola demonštrovaná aktivita za posledný týždeň ako aj osobnosť a dielo G.Galileiho z príležitosti roka IYA. Nás potešil veľký záujem o astronómiu na škole, svedčila o tom aj veľká nástenka k roku IYA. Nejaké materiály a plagáty sme im opäť nechali, akcia prebehla s podporou APVV v rámci projektu LPP- 0044- 07

 


 

Exkurzia členov pobočky SAS z Prešova v sobotu 26.9. v rámci akcie astronomický víkend bola veľmi príjemná. Stretli sme sa nielen so starými priateľmi ale aj s veľký záujmom aj tých mladších a menších v oboch kupolách pri pozorovaní škvrny a protuberancie, v astroparku pri slnečných hodinách, kolektore, slnečnej peci, na výstave fotiek i pri suveníroch.Určite nebola posledná...


 

23.9. odprednášal RNDr. P. Rapavý prednášky o svetelnom znečistení v Košiciach ( Prva prednáška bola v Regionálnom centre mládeže  pre  poslucháčov z rôznych gymnázií z kraja, spolupráca trvá už od projektu Od mikrokozmu k poznaniu makrokozmu  a druhá pre verejnosť v Slov. technickom múzeu v rámci sprievodného programu exteriérovej astronomickej výstavy Vesmír dobrodružstvo objavov, z ktorej nájdete fotografie nižšie).  Prekvapivo vysoká účasť okolo 50 ľudí v múzeu ho príjemne povzbudila.

 


 

Astronomický festival v Brne (10.-13.9.) privítal opäť po 10 rokoch vyše 100 účastníkov z ČR i SR, aby sa v roku IYA spoločne pozreli na budúcnosť astronómie. Priestory Hvezdárne nás upútali svetelnými výstavnými tabuľami, ktoré vás na dotyk previedli hviezdnym vesmírom, aj tak však prejdú veľkou rekonštrukciou, najbližší rok bude Hvezdáreň uzavretá, a tak stretnutie bolo aj trocha nostalgické..s priateľmi sa spomínalo na tých, ktorí tu už neboli...Vám prinášame niekoľko zaujímavých postrehov  z diania..

 

 Dr. Grygar v úvode načrtol otvorené problémy i tie, ktorých vyriešenie sa očakáva v najbližších rokoch.

 

K významným momentom patril doc. Perek s problémami "silničního provozu v kosmu..." Na obr. vidno množstvo úlomkov zo zostreleného Feng Yun.

Prof. Palouš porozprával kľukatú cestu ČR do ESO, keďže ČR je i členom ESA,   česká astronómia sa v rámci nich podieľa na významných projektoch. O budúcnosti kozmonautiky opäť porozprával M. Grün. Prednáška P. Škodu však  o Virtuálnych observatóriách bola povzbudením aj pre iných pretože ukázala široké možnosti využívania dátových archívov prostredníctvom internetu.

Problémom kozmológie sa venoval P.Kulhánek, poukázal na kľúčové stretnutie mikro a makrokozmu pri riešení jej problémov,  dušou svetelného znečistenia je v ČR  P.Suchan a dobre si rozumeli s P. Rapavým a o výskume Slnka porozprával P. Heinzel. V kuloároch a kratučkých prestávkach prebiehali neustále rozhovory, vymieňali sa materiály, náš plagát o svetelnom znečistení mal veľký úspech a na záver ešte Vondrákova prednáška o referenčných systémoch privádzala k úžasu nad presnosťou katalógu ICRF.

Všetkých sme pre nedostatok priestoru nestihli uviesť, program bol nabitý do neskorých večerných hodín, usporiadatelia neskôr určite prinesú kompletné informácie a pravdepodobne aj nahrávky prednášok na svojich stránkach.


V rámci IYA 2009, bola inštalovaná v Košiciach (po Prahe, Brnu a Ostrave) exteriérová fotografická výstava, pozostávajúca z 48 veľkorozmerných fotografií Vesmír dobrodružstvo objavov. V rámci sprievodných podujatí odznela na úvod prednáška prof. RNDr. J. Palouša, DrSc. a  23.9. bude prednáška RNDr. P. Rapavého o Svetelnom znečistení.  Výstava vznikla za podpory Medzinárodnej astronomickej únie, Astronomického ústavu AV ČR, Hlavného mesta Prahy, Národného divadla v Prahe a mnohých ďalších organizácií pod vedením prof. RNDr. J. Palouša, DrSc. Iniciátorom výzvy k inštalácii tejto výstavy v Košiciach stal sa prof. Ing. Karel Kudela, DrSc. Zúčastnili sme sa jej otvorenia a prinášame jedinečnú atmosféru z nej...

 


 

24.-25.8. Plagát

Dva dni trval maratón akcií ku 400. výročiu Galileovho  1. verejného pozorovania, denný program s prezentáciami a večerným pozorovaním na Hvezdárni tu zaujal niektorých na veľa hodín a na druhý deň prišli mnohí večer aj na Hlavné námestie. Napriek svetelnému znečisteniu bol záujem veľký, 5 dalekohľadov, spolu s  malou kópiou Galileovho, s akým robil svoje objavy,  informačný panel k IYA a Galileovi a samozrejme predovšetkým besedy a pozorovanie Mesiaca a Jupitera pritiahlo okolo 250 záujemcov, vrátane médií...malú mozaiku fotografií nájdete projekt APVV

AKCIE k 400. výročiu Galileiho prvého verejného pozorovania

24.8. od 14. do 15. hod. pozorovanie Venuše, Slnka, protuberancií, prehliadka astroparku, slneč. hodín, modelov asteroidov

         o 15. hod. prezentácia Kto objavil ďalekohľad, ukážky rôznych typov ďalekohľadu

         o 17. hod. prezentácia Galileove objavy po 400 rokoch

         o 19:30. hod. animovaný film Galileo Galilei

         od 20. hod. na Hvezdárni večerné pozorovanie Mesiac, Jupiter, Urán, Neptún a objekty nočnej oblohy

25.8.  Hlavné námestie v Rimavskej Sobote od 20. hod.: Verejné pozorovanie

 

 


 

Výjazd 25.7. s ďalekohľadom do Dobšinského dediny Drienčany na folklórnu akciu Dedina ožíva sa traduje ako forma spolupráce od čias, kedy sme im pomáhali stavať rozprávkové slnečné hodiny, nemohlo to byť inak ani v Roku astronómie, tým skôr, že výjazdové pozorovania sú súčasťou projekt APVV Aj keď škvrny na Slnku neboli, tenulinký Mesiac v ďalekohľade,, fotografie, besedy aj o svetelnom znečistení a suveníry pritiahli veľkých i malých..

 


 

22.7. Najdlhšie úplné zatmenie Slnka v 21. storočí bude pozorovateľné z Ázie

Ľubo Urbančok ( denk z   Číny )


20.7.o 20h30m spomienka na  Cestu na Mesiac, premietanie a o 21:30 več. pozorovanie pre verejnosť. Po tieto dni zapadá Mesiac okolo obeda, ale nad ránom je ho dobre vidieť, toto bolo fotené pred pár dňami 9.7., 2 dni po splne (Olympus550UZ) a tak keď ho uvidíte cestou do práce na oblohe, spomeňte si na historickú chvíľu spred 40 rokov...20.7. 1969 pristáli prví ľudia na Mesiaci v mori Pokoja, v module Eagle (Orol) Apolla 11 sa viezol Aldrin s Armstrongom, Collins zostal na obežnej dráhe...len malý krok pre človeka..
Na unikátnej stránke http://www.wechoosethemoon.com/
budete môcť prežiť tieto chvíle znovu akoby naživo..

 


 

Deti zo ZŠ Hostinského 23.6.si v rámci výletu na Hvezdáreň urobili aj kultúrny program, zabával ich gitarista z Kováčovej, opekali špekačky, hrali kolky a aj keď počasie nebolo naj, bolo super..ako som z kuloárov započula, vraj najlepší výlet a nebol posledný.....projekt APVV

Fotosúťaž Svieťme si na cestu nie na hviezdy, ktorú organizuje v spolupráci so SZAA aj naša Hvezdáreň, bude mať uzávierku až v novembri, počas prázdnin a dovoleniek budete mať dosť príležitostí a snáď aj času nafotiť niečo, propozície sú na www.svetelneznecistenie.sk. Pre inšpiráciu sú tu 2 foto od P. Rapavého so zaujímavými efektami, keď trošilinku pozmenil uhol fotenia...Nedočkaví škôlkári z MŠ Rožňavská...15.6., vyskúšali všetko, čo sa dalo...projekt APVV
A prišiel čas škôlkárov, keď sú zďaleka ako z MŠ Hucín pri Jelšave, tak prichádzajú aj s rodičmi, aby spolu objavovali a v prítmí kupoly je to iné...projekt APVV
V rámci Roku astronómie prichádzajú k nám aj vzdialenejšie školy , po výjazdovej návšteve na Gymnáziu v Revúcej prišli žiaci 2.6. objavovať vesmír aj k nám na Hvezdáreň..viac v projekt APVV
Murgašove dni ako nová tradícia vzdelávania učiteľov začala v tomto roku v dňoch 21.-22.5. Na ZŠ Vajanského v Lučenci v spolupráci s Hvezdáňou. projekt APVV

V apríli odprednášal P.Rapavý v Košiciach a Prešove niekoľko prednášok o svetelnom znečistení, táto nosná téma IYA sa teší veľkému záujmu, v Planetáriu v Prešove bola zároveň otvorená putovná výstava k tejto téme ako výsledok spolupráce so SZAA, táto výstava bude v septembri aj u nás, v máji bola na Envirofilme v BB, čo tiež zorganizoval P. Rapavý. MO SZAA  RS


 

Na krajskom kole Čo vieš o hviezdach v Žiari nad Hronom dňa 29.4. postúpili všetci traja naši reprezentanti do celoslov. kola v Hurbanove Timotej Strmeň (2. miesto) a Miroslav Slezák (4.miesto, postúpil ako náhradník) z Gym. I.Krasku v RS a Simona Škytová z Prvého slov. lit. gymnázia z Revúcej (3. miesto). Blahoželáme a držíme im palce...


RNDr. P. Rapavý sa zúčastnil semináru tvorivý učiteľ Fyziky v Smoleniciach 19.-22.4.0 a tiež celoslov. astronom. semináru pre učiteľov vo V. Tatrách 23.-25.4.http://www.astro.sk/~choc/open/09_casu/str/seminar.htm o jeho priebehu sa dočítate na http://www.vesmir.sk/?id=casu09


e.

 20.- 26.4. Týždeň ochrany hviezdneho neba http://www.darkskiesawareness.org/idsw.php


 

2.-5.4. prebehlo 100 hodín astronómie, program v astroparku, prednášky a pozorovania  aj prednáškové výjazdy zaujali mnoho ľudí, aspoň zopár zaujímavých momentov zo štvordenného maratónu. viac v projekt APVV
2.-5.4. 100 hodín astronómie INFORMÁCIE

 


 

30.3. sa na Hvezdárni zišlo 13 žiakov a študentov na okresnom kole súťaže Čo vieš o hviezdach, po niekoľkých tradičných kolách sme sa dozvedeli mená postupujúcich, nálada bola dobrá a zdá sa, že všetci odchádzali spokojní...viac foto bude...

 

28.3. o 20:30 hod. Hodina pre Zem  Výzva

Na ilustráciu, ako to bolo poznať na osvetlení Obvod. úradu u nás v RS.

25.-26.3. Paľo Rapavý priblížil problematiku svetelného znečistenia prednáškami poslucháčom v Košiciach a Prešove v planetáriu, kde naištalovali aj putovnú výstavu k svetelnému znečisteniu...

 

V rámci spolupráce s Knižnicou M. Hrebendu v Medzinárodnom roku astronómie tam prebiehajú výstavy astronomických fotografií s prednáškami....projekt APVV

 

22.3. na Deň astronómie prišlo vyše 50 ľudí, všetci sa nezapísali a vstup bol tradične bezplatný, po prehliadke astroparku a prednáške návštevníci absolvovali aj  kupolu a výstavy a samozrejme neformálne individuálne besedy so všetkými pracovníkmi....medzi prvými, ktorí prišli pozrieť  planétku Rimavská Sobota boli aj takíto "malí princovia...." vyzerá, že sa im v našom malom vesmíre páčilo a prídu zas...viac foto bude...

 


 

Takto predstavoval 17.3. P.Rapavý svoju a Sobotskú planétku miestnej televízii popri ďaľších aktivitách k Medzinárodnému roku astronómie....

Až do 17.3. bude výstava Stretnutie Makro a Mikrokozmu na Gymnáziu vo Fiľakove, spoluatorovi výstavy Ľubovi Urbančokovi slúži ako sprievodné médium, ktoré využíva pri svojich prednáškach pre študentov, je o ne veľký záujem a tak po inštalácii na Hvezdárni v Humennom sa tam opäť vráti.....viac v činnosti MO SZAA  RS

 

Takto v šere čakala pár dní dní výstava Vesmír očami detí na svoje otvorenie 10.3. V to slnečné poobedie prišlo okolo 60 detí aj s učiteľmi, aby si odniesli nielen ocenenie, ale hádam aj pocit hrdosti, že ich výkres tam visí.....

 


V rámci aktivít IYA bola  v Sobotišti dňa 7.3. za účasti spolupracujúcich partnerov z Čiech a pracovníkov hvezdární zo Slovenska otvorená putovná výstava k svetelnému znečisteniu. Súčasťou krátkeho sprievodného seminára bolo aj odovzdanie narodeninového daru  asteroid (16869) Košinár 80 ročnému jubilantovi, zakladateľovi miestnej hvezdárne, dlhoročnému predsedovi SZAA,  ďalej exkurzia na Hvezdárni a pri Mohyle štefánika. Na obr. Zuzana Fischerová odovzdáva osvedčenia o pomenovaní, p. Košinár v rozhovore s dr. Markovou pri výstave o svetelnom znečistení a Hvezdáreň v Sobotišti. Akcie sa zúčastnil aj dr. P. Rapavý.


 

27.2.- 6.3. Jarné prázdniny s astronómiou, premietanie a večerné pozorovania v prípade jasného počasia  pozvánka


 

výtvarná výstava Vesmír očami detí - Tajomstvá vesmíru mala uzávierku 20.2.2009, porota prebehla 23.2.Vyhodnotenie

výstava je plánovaná v Gemersko-malohontskom múzeu na marec, otvorenie a odovzdanie cien po prázdninách 10.3. Ďakujeme všetkým a blahoželáme oceneným.


Knižnica Mateja Hrebendu  sa  aktívne zapája do IYA a spolupracuje s nami formou inštalácie výstav s astronomickou tematikou. Prvá časť v KMH začala vo februári a bude do konca marca, potom ďalšie dve.  V septembri tam bude  výstava o svetelnom znečistení. Akcie budú doplnené prednáškami a prezentáciami. Návštevníci na nej môžu získať aj propagačné materiály k svetelnému znečisteniu.


 

9.2. Polotieňové zatmenie Mesiaca, u nás bude možné pozorovať len koniec (16:51-17:38 h.) viac v  tip na pozorovanie 


 

Dňa 30.1. 2009 bola na Astronomickom ústave SAV v Tatranskej Lomnici tlačová konferencia k IYA, zúčastnil sa jej aj Pavol Rapavý za SZAA i Hvezdáreň Rim.Sobotu, problém svetelného znečistenia sa  stretol s veľkým záujmom médií a tiež Ľubo Urbančok, ktorý aj fotil.  info o tlačovke s foto
 

 


   Hvezdáreň a SZAA vyhlasujú fotosúťaž Svieťme si na cestu a nie na hviezdy, uzávierka je 30.11.   Súťaž prebehne v troch kategóriách: 

1.Ako nesvietiť

2. Správne svetlo

3. Variácie svetla a tmy

 

Podrobnejšie informácie nájdete v letáčiku  a propozíciách


 

16.1. otvorenie IYA u nás 

 

Urbančok 16.1. z otvorenia

  IYA  Paríž

 


5.1. boli na spolupracujúce  školy rozoslané propozície výtvarnej súťaže Vesmír očami detí - Tajomstvá vesmíru uzávierka 20.2.pozorovanie len v prípade priaznivého počasia

 Akcie u nás k otvoreniu Medzinárodného roka astronómie – IYA

vyhlásenie celoslovenských akcií  v spolupráci so SZAA (od 1.1. nová stránka www.szaa.org ) a SAS pri SAV),  podrobný program vrátane výstav.

 

7.1. od 17 hod.-20 hod. Pozorovanie pre verejnosť - zákrytu Plejád

16.1.

od 9 do 16 hod. na Hvezdárni, pozorovanie Slnka, prezentácie k IYA, astropark (vstup o     9,10,11,13,14,15)

11:00 – 13:00 Hlavné námestie  pozorovanie Slnka a Venuše len za priaznivého počasia

 od 16,30 hod.do 20 hod. na Hvezdárni večerné pozorovanie (fáz Venuše, Uránu, súhvezdí, objektov),

 17.1. od 10-13 hod. pozorovanie Slnka, prezentácie k IYA, astropark  (vstup o 10,11,12)

 

 

 

Otváracie akcie IYA ( v rámci EÚ- Praha 7.1., celosvetovo Paríž 15.-16.1., Slovensko- Košice 15.1. )

 

7.1. bude v rámci Európskej únie zahájený Medzinárodný rok astronómie na Staromestskom námestí v Prahe. za účasti Catherine J. Cesarsky, prezidentky IAU.

Slávnostný otvárací ceremoniál IYA bude 15. – 16.1.  v sídle UNESCO v Paríži. Za Slovensko sa otvorenia zúčastní Dr. D. Chochol (AsÚ SAV) a študent Ľ. Urbančok (SZAA).

 15.1.  o 17. hod. sa v Dome umenia v Košiciach uskutoční Novoročný koncert  SAV, na ktorom bude slávnostne otvorený IYA v Slovenskej republike. Na koncerte zaznie aj Symfónia č. 1 D dur „Titan“ G. Mahlera.

Koncert je pre uzavretú spoločnosť, z významných hostí sa zúčastnia PhDr. Viera Polakovičová, PhD.,  generálna tajomníčka Slovenskej komisie pre UNESCO, prof. Ing. Štefan LUBY, DrSc., predseda SAV, doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc., riaditeľ Astronomického ústavu SAV. (ofic. stránka na Slovensku IYA 2009)


 

 

 


  viac ROK 2008             ROK 2007 a 2006  AKCIE VIAC

 

Fotografie zo starších  akcií nájdete v sekcii  FOTO .