Tomášovská 63, 979 01 Rimavská Sobota
tel., fax: 047-5624709

 E-mail: astrors{zavináč} astrors.sk

Hvezdáreň v Rimavskej Sobote sídli v časti Tomášová, bola založená v roku 1975 a 4.októbra 1977 otvorená jej prevádzková budova, ako prvá účelová stavba hvezdárne na Slovensku. Pred jej vznikom bolo v okrese len malé astronomické zázemie. Do reg. kult.centier v auguste 1996 mala  právnu subjektivitu. Od 1.4. 1999 po ich zrušení bola  pobočkou Krajskej hvezdárne  v B.Bystrici, od 1.1.2005   Krajskej  hvezdárne a planetáriu v M. Hella v Žiari nad Hronom. Naším zriaďovateľom VÚC BBSK http://www.vucbb.sk. Od  roku 1994 tu je aj sekretariát Slov. zväzu astronómov SZA.a tiež MOSZA v RS, s ktorými úzko spolupracuje. Vedúcim sekretariátu je RNDr. Pavol Rapavý, riaditeľ hvezdárne. Okrem neho tu pracuje ešte 5 pracovníkov.  IČO organizácie je 35987405.


 Činnosť

Popularizačná , vzdelávacia a metodická činnosť je zameraná na všetky vekové kategórie a typy škôl. Každoročne hvezdáreň usporiada okolo 200 akcií pre 10 tisíc návštevníkov. Okrem bohatej ponuky popularizačných a vzdelávacích programov (tematické hodiny pre školy aj súťaže , prednášky a cykly prednášok, besedy, tematické hodiny, pozorovania, filmy, video pásma, ekologické programy, praktiká , sústredenia, seminár a pod.) je organizovaná aj postupová  výtvarná súťaž - Vesmír očami detí, kvízová Vesmír je náš svet ), veľký ohlas verejnosti mali pozorovania kométy Hale-Bopp, prechodu Venuše pred slnečným diskom a veľkej opozície Marsu.  V spolupráci s CVČ Relax boli organizované súťaže Kozmonautika, Príroda okolo nás, Let na planétu Mystery, Robinzon roku 2000 a pod. Členom krúžkov sa poskytuje metodická pomoc, na požiadanie aj výjazdové pozorovania. V areáli hvezdárne boli poriadané‚ letné astronomické tábory, praktiká , alternatívne školy, astronomické víkendy pre astronómov amatérov a ich rodiny. Krúžkom a spolupracovníkom a členom SZAA je k dispozícii špecializovaná knižnica a videotéka i prístrojové vybavenie. Podľa záujmu sa pracuje aj s deťmi z detských domovov , s postihnutými, i s domovmi dôchodcov. Pri popularizácii sa využívajú aj vlastné snímky úkazov, ktoré boli aj formou výstavy prístupné verejnosti a dodnes je výstava Astronomických fotografií putovná. Výjazdové pozorovania pre verejnosť sa konajú aj pri zatmeniach. Propagačné akcie sa konajú na Deň astronómie, čo je najbližšia nedeľa ku dňu jarnej rovnodennosti, i na deň detí, kedy sa konajú výjazdové pozorovania alebo inými medzinárodne vyhlásenými akciami ako napr. IHY

Od roku 1992 sa buduje v areáli  svojpomocne astropark   s malým arborétom, v roku 2007 pribudli k modelom planétiek aj dvojaké slnečné hodiny, znaky planét, tabuľka o prechádzajúcom 20. poludníku, nové lavičky a chodníky, kaktusovisko. Neskôr modely využitia slnečnej energie,  v roku 2013 pribudli z projektu Orange interaktívne modely zemegule, kozmonauta, rakety, slnečnej sústavy, geologického chodníka a informačných tabúľ o svetelnom znečistení.

Prostredníctvom astroparku sa snažíme rozvíjať komplexný harmonický vzťah k prírode, napĺnať estetické cítenie. Park bol niekoľko rokov udržiavaný brigádnicky a s pomocou projektov ESF.

Popularizácia astronómie sa  v posledných rokoch rozšírila aj vďaka získaným projektom APVV. Astronómia je brána vied (2006-2007), Expedícia Zem z vesmíru a vesmír zo Zeme (2008-2011). V roku 2013 bol schválený projekt Orange Astroškola v prírode.

Prednášková sála s kapacitou 60 miest je vybavená audiovizuálnou a didaktickou technikou s možnosťou využívania veľkoplošnej projekcie a počítačových animácií, vrátane virtuálneho planetária i ďalšieho astronomického softwaru.

Odborná činnosť hvezdárne je zameraná‚ na pozorovanie  Slnka, zákryty hviezd Mesiacom a planétkami, vrátane expedičných pozorovaní dotyčnicových zákrytov; pozorovanie meteorov a komét, zatmení Mesiaca, popularizačné snímky zaujímavých úkazov, ktoré sa  využívajú vo výstavách a na stránkach  archív .V posledných rokoch hvezdáreň koordinovala a spracovávala aj pozorovania meteorov, zákrytov hviezd a telies slnečnej sústavy Mesiacom, zabezpečujeme pravidelné pozorovateľské rubriky v časopise Kozmos pre astronómov amatérov.

Od roku 2010 sa spolupracuje s STU, je u nás umiestnený stabilný GPS na meranie deformácií zemského povrchu.

Výsledky odborných pozorovaní z oblasti pozorovania Slnka, meteorov a zákrytov sa publikujú nielen u nás ale aj v zahraničí (SONNE, Solar Index Data Center, Solar Geophysical Data, International Lunar Occultation Centre, European Asteroidal Occultation Network, International Occultation Timing Association, International Meteor Organization, Spaceweather a pod.). Sme oficiálnymi členmi IMO, IOTA.

Pozorovacia technika je štandardná. V kupole s priemerom 5 m je Coudé  refraktor 150/2250, slúži pri verejných pozorovaniach,  Prenosné prístroje sú využívané aj pri verejných pozorovaniach a pozorovateľských expedíciách. Využíva sa aj sponzorská pozorovateľská digitálna technika a počítače.

V samostatne stojacej, brigádnicky vybudovanej  pozorovateľni s priemerom kupoly 5 m je :Refraktor 160/2450,Cassegrain 350/4200 a protuberančný ďalekohľad 100/1200.

home

späť na hlavnú stránku