Túnyi na návšteve z príležitosti IYPE

28.10. pred 17 hod. ...Srdečné zvítania rodákov, i s bývalým učiteľom a riaditeľom Gymnázia v Hnúšti K. Pernišom, s ktorým sme sa aj my tak často stretávali na prednáškach. A potom sa už  komorné prostredie bábkovej sály v MsKS,  vďaka jeho riaditeľovi J. Piliarikovi, pomaly zapľňalo. Dôležitosť geomagnetického poľa pre človeka, jeho zmien pri erupciách,  dokázal RNDr. Túnyi, CSc. vysvetliť bez ťažkých pojmov a matematiky, čo veľmi ocenili poslucháči. Intenzita poľa, definovaná hustotou siločiar sa po erupciách zmení stlačením slnečným vetrom a každá zmena mag. poľa vyvolá el. prúdy, tie ako parazitné,  môžu neblaho vplývať nielen na človeka ale i techniku. V besede sa hovorilo aj o prepólovaní, o katastrofických dôsledkoch pre život, lebo geomagnetické  pole nás chráni pred žiarením z kozmu...a ešte všelijaké iné perličky a súvislosti..


Pán profesor Perniš zavítal aj na druhú predášku do Gymnázia M. Hrebendu v Hnúšti ráno 29.10., kde sa hovorilo o novej teórii vzniku Zeme a vysvetľovala sa akrécia aj pomocou silných elektrických impulzov a magnetických polí, ktoré spôsobujú "zlepovanie kovových čiastočiek". Pán profesor v rámci diskusie vysoko ocenil svojho bývalého žiaka a otcovsky nabádal poslucháčov k štúdiu prírodných vied...Otázok bolo veľa,  aj takých, ktoré vyvolávali úsmev, (aj p. uč. Bystrianskej), či ho takáto práca baví, odkedy sa o geofyziku zaujíma, takže prednáška mala veľmi motivujúci charakter, napokon ten najväčší zvedavec sa šiel nečakane osobne a srdečne rozlúčiť, keď už bolo všetko zbalené, vrátane fotoaparátu, takže vám približujeme tento silný zážitok, trocha neostrý, lebo ani aparát nestihol reagovať....Na oboch prednáškach nechýbal ani pán Košárnik a tak jeho dojmy (aj foto) sú na mestskom serveri Hnúšte v podobe pekného článku  http://hnusta.sk/geomagnetizmus-a-jeho-vplyv-na-zivoého

V podobnom duchu prebiehalo aj stretnutie na Gymnáziu I. Kraska v Rimavskej Sobote, aj tu mohla byť pani učiteľka Balciarová, ktorá žiakov vyberala na prednášku za odmenu, spokojná, malí myslitelia sa hlásili a pýtali...na rôzne súvislosti s geomagnetickým poľom, ako inak,  opäť aj na prepólovanie a na kľúčový význam geomagnetického poľa pre život na Zemi.  Nakoniec sa aj spoločne s ním odfotili. Pán riaditeľ Čeman, ktorý absolvovoval prednášku spolu s nimi, netajil svoju spokojnosť.